Kuidas liituda Kaitseliidu Tallinna maleva Lääne malevkonnaga

Kaitseliidu tegevliikmeks saab olla vähemalt 18-aastane Eesti kodanik, noorliikmeks saab olla vähemalt 16-aastane Eesti kodanik, kes tunnistab Kaitseliidu eesmärke. Kuidas saada liikmeks?
Liitumaks Tallinna maleva Lääne malevkonnaga on teil vaja täita ära alljärgnev liikmeks astumise avaldus ja tutvuda maleva liikmeks astujale esitatavate nõudmistega.

Võite täita ära ka lihtsa kontaktivormi, mille järel võtame sinuga juba ise ühendust ja aitame kõigi vajalike blankettide täitmisel. Vastava vormi leiad SIIT

Esita avaldus e-post: laanemk.tallinnkaitseliit.ee

Vajalikud blanketid:

NB! Alates 03.04.2022 kehtiva kaitseministri 29.03.2022 määruse nr 6 “Kaitseliidu tegevliikme tervisenõuded” kohaselt ei pea Kaitseliidu liikmeks astumisel esitama perearsti tõendit juhul, kui isiku terviseseisund vastab vähemalt liiklusseaduse § 101 lõike 10 alusel kehtestatud tervisenõuetele. Ehk:

 • Kui isikul on kehtiv mootorsõiduki juhtimisõigus (ükskõik, millisele sõiduki kategooriale), siis ei ole tal vaja perearsti tervisetõendit esitada. Maleva personalispetsialist kontrollib Transpordiameti kodulehelt juhiloa kehtivust.
 • Kui isikul juhilube ei ole, aga talle on tervishoiuteenuse osutaja poolt väljastatud kehtiv LS § 101 lg 10 kohane tervisetõend, saab isik selle digiloo kaudu välja printida või alla laadida ja Kaitseliidule esitada.

Link kaitseministri määrusele:  https://www.riigiteataja.ee/akt/131032022016
Vajalik on teha järgmist:

 • täitke ära ja allkirjastage Kaitseliidu liikmeks astumise avaldus;
 • käige oma perearsti juures ja laske perearstil täita ära Kaitseliidu seaduse alusel antud tervisetõend (nõutud ainult tegevliikmeks astuda soovijatel); võib olla ka juhilubade arstitõend
 • dokumendifoto (eelistatud digitaalselt);
 • oodake peale dokumentide esitamist ära julgeolekukontrolli tulemus;
 • leidke omale kaks soovitajat juba Kaitseliidus olevate kaitseliitlaste hulgast, kes on Kaitseliidu tegevliikmed olnud rohkem kui 1. aasta. Soovitajaid ei nõuta Noorte Kotkaste ja Kodutütarde noorliikmeks astujatelt (Kaitseliidu kodukord § 7 lg 4);
 • Kui soovitaja puudub, siis tehke sellekohane märge avaldusse.

Peale vajalike dokumentide täitmist kutsub malevkonna juhatus sooviavaldaja vestlusele ja selle põhjal teeb otsuse teid vastu võtta (või mitte vastu võtta) Kaitseliidu liikmeks ja esitab dokumendid Tallinna maleva pealikule kinnitamiseks.

Tallinna maleva pealik kinnitab otsuse ja annab välja käskkirja Kaitseliidu kas tegev-, noor-, toetaja-, või auliikmeks vastuvõtmise kohta. Nimetatud käskkirja kuupäevast hakatakse ka lugema kaitseliitlase staaži Kaitseliidus.

P.S. Kui teil on juba olnud kokkupuuteid kodukoha Kaitseliidu allüksusega ja tunnete selle kaitseliitlasi, võite toimida ka vastupidises järjekorras, see tähendab esmalt võtta kontakti allüksusega, seejärel täidate ära sooviavalduse, hangite tervisetõendi perearstilt, leiate soovitajad, teete passipildid. Ja kõige lõpuks esitate kõik eelpool loetletud dokumendid allüksuse juhatusele.

Kaitseliidu tegevliikmeks ei võeta isikut, kes:

 • kes on sõltuvuses alkoholist või psühhotroopsetest ainetest
 • kellel on takistavaid füüsilisi puudeid või psüühikahäireid
 • kes on tunnistatud teovõimetuks
 • kes on kriminaalasjas kahtlustatav, süüdistatav või kohtualune või kellel on karistus tahtlikult toime pandud kriminaalkuriteo eest, mis ei ole aegunud.