Relvaloa atesteerimise materjalid

Relvaluba võib anda tegevliikmele, kellel on tasutud Kaitseliidu liikmemaks, kes vastab Kaitseliidu seaduse § 43 lg 2 ja lg 3 sätestatud nõuetele, on olnud Kaitseliidu tegevliige vähemalt üks aasta ja on osalenud Kaitseliidu korraldatud tegevuses vähemalt 48 tundi kalendriaasta jooksul.

Kaitseliidu relvaloa taotlemine, menetlemine, väljastamine ja vahetamine toimub vastavalt kaitseministri 12.06.2015 määrusega nr 14 „Kaitseliidu relvaloa andmise ja väljastamise kord ning relvaloa vorm“ kehtestatud korrale.

Relvaloa saamise eelduseks on läbitud relvaeksam, milles kontrollitakse relvaloa taotleja teadmiseid ja oskuseid Kaitseliidu relva käitlemise ja kasutamise kohta.

Relvaeksami materjalid Kaitseliidu kodulehel ‘‘relvaeksam’ ja siin lehel menüüpunktis ‘Abimaterjalid‘.

KL kodulehel on ka Relva ohutu käsitsemise test ‘Test nr 1’.

PPA relvaloa omanik peab tegema KL teooriaeksami. Laskekatset ei pea tegema juhul, kui KL relvaluba taotletakse sama liiki relvale ja PPAs on laskekatse sooritanud viimase aasta jooksul.