Liikmemaks

Liikmemaks on Kaitseliidu liikme kohustuslikus korras igas kalendriaastas tasutav solidaarsusmaks Kaitseliitu kuulumise eest. Liikmemaks kuulub sellele allüksusele, mille liige liikmemaksu tasus. Allüksus saab kogutud liikmemaksu kasutada oma liikmete Kaitseliidu seaduses sätestatud ülesannete täitmisel allüksuse tegevuse toetamiseks ja arendamiseks.

Vastavalt Kaitseliidu keskkogu 25.05.2013 otsusele on kalendriaasta eest makstav liikmemaksu summa 12 eurot aastas. 2023 aasta 21. jaanuaril otsustas KL keskkogu sätestada liikmemaksu maksetähtaja – liikmemaks tuleb tasuda jooksva kalendriaasta eest mitte hiljem kui 31.märtsiks.
Malevkonna üldkoosolek on otsustanud, et iga töötav kaitseliitlane võiks teha lisaks annetuse  8 eurot aastas, kokku 20 eurot aastas.

Liikmemaks ja annetus 20 EUR (Makse SEB pangas)

Liikmemaks 12 EUR (Makse SEB pangas)

Liikmemaks 12 EUR KL veebipoes  (vali allüksus ‘Tallinna Malev, Lääne malevkond’)

Toetus KL veebipoes  (vali allüksus ‘Tallinna Malev, Lääne malevkond’)

Liikmemaksu tasumiseks vajalikud rekvisiidid:

Makse saaja: KAITSELIIT
IBAN: EE4610 10022002422007
Summa: 12 või 20
Selgitus: 5TAL Liikmemaks 2024 aasta eest
Viitenumber: 62020100122
Panga nimi ja aadress: SEB AS, Tornimäe 2, 15010 Tallinn
SWIFT kood: EEUHEE2X

Kohustuslik on panna viitenumber, mis raamatupidamises suunab raha Tallinna maleva arvestusse.

Kui ülekanne tehakse teise inimese eest, peab selle inimese nimi samuti selgituses kajastuma.

Swedpangas Kaitseliidul arveldusarvet ei ole!

Väljavõte Kaitseliidu kodukorrast:
​§ 16. Liikmemaks
(1) Kaitseliidu liikmel on kohustus maksta liikmemaksu.
(2) Liikmemaks kehtestatakse kalendriaastaks.
(3) Liikmemaksu suuruse ja tasumise tähtaja ning liikmemaksust vabastamise korra kehtestab Kaitseliidu keskkogu.
[RT I, 29.12.2015, 11 – jõust. 01.01.2016]
(4) Liikmemaks tasutakse kas maleva juhatuse, küberkaitseüksuse juhatuse, Naiskodukaitse ringkonna juhatuse, Noorte Kotkaste keskjuhatuse või Kodutütarde keskjuhatuse näidatud arvelduskontole või selleks määratud isikule Kaitseliidu ülema kehtestatud korra järgi.
(5) Kaitseliidu liikmeks saamisel tasub liige jooksva aasta liikmemaksu ühe kuu jooksul, olenemata liikmeks saamise kuupäevast. Liikmeks oleku ajal makstakse liikmemaksu jooksva aasta eest.
(6) Liikmemaksu võlg tuleb tasuda kümne tööpäeva jooksul liikmesuse lõppemisest arvates. Liikmesuse lõppemisel ettemakstud liikmemaksu ei tagastata.